Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Inspektor ochrony radiologicznej

Email PDF

Inspektor ochrony radiologicznej - z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych.

Wymagania
Stanowisko pracy
Egzamin

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód inspektora ochrony radiologicznej jest pod kodem 325503.

Wymagania
do góry

Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadaje Prezes Polskiej Agencji Atomistyki na okres 5 lat. Osoba występująca o nadanie uprawnień musi spełniać następujące warunki (Art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe):

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
  • zdać egzamin z zakresu szkolenia określonego w przepisach wydanych na podstawie Art. 12 ust. 2 lub 3;
  • posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia;
  • posiadać staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, określony w przepisach wydanych na podstawie Art. 12 ust. 2 lub 3.

Szczegółowy zakres wymaganego szkolenia określa Załącznik 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych.

Należy także wykazać następujący staż pracy przy źródłach promieniowania rentgenowskiego (Art. 2 ust.4 w/w Rozporządzenia):
1 rok: w przypadku osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie i dyplom uzyskania tytułu zawodowego technika elektroradiologii;
3 lata: w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie.

Staż pracy nie jest wymagany jeśli osoba wnioskująca przedłoży dokument potwierdzający, że program studiów wyższych obejmował zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia. Minimalny wymiar to 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń.

Stanowisko pracy
do góry

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (Art. 12 ust. 1) "w jednostce organizacyjnej na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej może być zatrudniona wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia nadane przez Prezesa Agencji"
Za jednostkę organizacyjną uważa się (Art. 1 ust. 1 w/w Ustawy): "działalność w zakresie pokojowego wykorzystywania energii atomowej związaną z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące od sztucznych źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego"


Egzamin
do góry
Egzamin składa się z:
1) Części pisemnej - obejmującej test składający się z 30 pytań typu zamkniętego i 3 pytań typu otwartego: problemowego lub obliczeniowego. Część pisemna trwa 120 minut. Należy odpowiedzieć na co najmniej 70% pytań typu zamkniętego, aby być dopuszczonym do egzaminu ustnego. Komisja zwalnia kandydata z części ustnej, jeśli udzieli on prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% pytań typu zamkniętego.
2) Części ustnej - obejmującej 3 pytania.
Osoba zdała egzamin, jeśli udzieliła prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 70% pytań typu zamkniętego i udzieliła poprawnych odpowiedzi na co najmniej dwa pytania w części ustnej, lub została zwolniona z części ustnej.
Informacje o składzie komisji, stosownych zaświadczeniach, wnioskach, aktualnych opłatach i protokołach zawiera w/w Rozporządzenie.

Do egzaminu bez odbycia szkolenia można przystąpić jeśli:
1) W dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiada się ważne uprawnienia, o których mowa w Art. 7 ust. 7 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe ("Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych nadaje Główny Inspektor Sanitarny") lub
2) Ukończyło się w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programie studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.