Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Inspektor dozoru jądrowego

Email PDF

Wymagania
Zadania dozoru jądrowego

 

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód inspektora dozoru jądrowego jest pod kodem 228201.

Opis

Inspektor dozoru jądrowego to osoba podejmująca czynności kontrolne w zakresie dozoru jądrowego.

Wymagania
do góry

Inspektorem dozoru jądrowego, zgodnie z Art. 65 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe może zostać osoba, która:

  • posiada wyższe wykształcenie w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym,
  • nie była karana za przestępstwa umyślne,
  • odbyła praktykę i zdała egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora dozoru jądrowego w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej przed komisją powołaną przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA),
  • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia.

 

Zadania dozoru jądrowego
do góry

Zgodnie z Art. 64 ust. 4 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe, do zadań organów dozoru jądrowego należy w szczególności:

1) wydawanie zezwoleń i innych decyzji w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, na zasadach i w trybie określonych w ustawie;

2) przeprowadzanie kontroli w obiektach jądrowych oraz w jednostkach organizacyjnych posiadających materiały jądrowe, źródła promieniowania jonizującego, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe;

3) wydawanie poleceń doraźnych, o których mowa w art. 68;

4) zatwierdzanie programów szkoleń, o których mowa w art. 11 ust. 3, z wyłączeniem programów szkoleń opracowywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.