Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Egzaminator prawa jazdy

Email PDF

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem jest pod kodem 235903.

W ramach tego zawodu można wyspecjalizować się w kategoriach:
1. egzaminator kandydatów na prawo jazdy do prowadzenia pojazdów samochodowych,
2. egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem oraz osób poddawanych kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji.


Wymagania
Szkolenie
Wymagane dokumenty
Egzaminy
Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów
Ewidencja egzaminatorów

Wymagania
do góry
Egzaminatorem, zgodnie z Art. 110 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 6 lat oraz uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego egzaminowaniem przez okres co najmniej 1 roku;
 • przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
 • nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym;
 • ukończyła kurs kwalifikacyjny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
 • uczestniczyła w 7 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadziła co najmniej 3 takie egzaminy pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i uzyskała pozytywną opinię;
 • zdała egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez:
  a) ministra właściwego do spraw transportu - w zakresie sprawdzania kwalifikacji na wszystkie kategorie prawa jazdy, z wyjątkiem kategorii T,
  b) starostę - w zakresie sprawdzania kwalifikacji na prawo jazdy kategorii T lub pozwolenie do kierowania tramwajem;
 • daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
 • została wpisana do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa.

Szkolenie
do góry
Szkolenie rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem.
Program szkolenia kandydatów na egzaminatorów zawiera Załącznik nr 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.
Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów zawiera Załącznik nr 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Kandydat na egzaminatora i egzaminator podlega szkoleniu:
a) podstawowemu - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu
Na szkoleniu podstawowym kandydaci na egzaminatorów zapoznają się z następującymi blokami tematycznymi:

Przedmiot Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
Psychologia 20 -
Dydaktyka 20 -
Prawo o ruchu drogowym 30 -
Technika kierowania i obsługa pojazdu 20 -
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 16 -
Zadania egzaminatora 42 -
Praktyka egzaminatorska 4 lit. b-d, g, h - 6
lit. e, f, i, j - 4 (*)
Razem 152 10 (**)

* W tematach określonych tymi literami należy uwzględnić dodatkowo 1 godzinę dla każdej kategorii prawa jazdy, jeżeli osoba jest szkolona w zakresie większym niż jedna kategoria lub pozwolenie.
** Uwzględniając szkolenie tylko w zakresie jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.
Na zakończenie szkolenia wykładowcy wpisują dla poszczególnych przedmiotów końcowy wynik nauczania (pozytywny "P" lub negatywny "N").

b) dodatkowemu - jeżeli rozszerza posiadany zakres uprawnień egzaminatora.
Kurs można uznać za ukończony, jeśli kandydat na egzaminatora lub egzaminator:
a) odbył szkolenie,
b) uzyskał pozytywny wynik z każdego bloku tematycznego,
c) posiada wiedzę i umiejętności,
d) uzyskał pozytywny wynik egzaminu końcowego ze szkolenia

Kursy przeprowadzają WORD - y. Kurs trwa około 4 miesięcy i kosztuje ok. 2-3 tys. zł. Po zaliczonym egzaminie kandydat zostaje wpisany do ewidencji egzaminatorów. Od tej chwili posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych.

Wymagane dokumenty
do góry
Przed przystąpieniem do egzaminu, osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów powinna złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów składany przed przystąpieniem do egzaminu,
 • wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 × 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiająca osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka umieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość,
 • dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia,
 • dokumenty poświadczające niekaralność,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie:
  - szkolenia podstawowego
  - szkolenia dodatkowego - jeżeli rozszerza posiadany zakres uprawnień egzaminatora,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 6 lat prawa jazdy kategorii B oraz uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego egzaminowaniem przez okres co najmniej 1 roku, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy,
 • zaświadczenie wydane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego o spełnieniu wymogu uczestniczenia w 7 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzeniu co najmniej 3 takich egzaminów pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i uzyskanie pozytywnej opinii,
 • zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C lub D,
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Opłatę za egzamin należy wpłacićo na konto:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY - BIURO FINANSOWE
00 - 928 WARSZAWA, UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6
NR KONTA: 65 1010 1010 0051 7713 9150 0000 - NBP Oddział Okręgowy w Warszawie
tytułem: wpłata WORD - Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów; egz. teoretyczny kat......, egz. praktyczny kat...... prawa jazdy

Egzaminy
do góry
Do egzaminu może przystąpić osoba po spełnieniu wymagań dla kandydatów i po złożeniu wymaganych dokumentów.
Szczegóły dotyczące egzaminu, jego formy, wymogów, formy oceny w zależności od poszczególnych kategorii zawiera Rozdział 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów
do góry
Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów do pobrania w formie pliku .doc:
(zgodny z Załącznikiem nr 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów).
wniosek

Ewidencja egzaminatorów
do góry
Do ewidencji wpisywani są egzaminatorzy przeprowadzający egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (z wyjątkiem kat. T i pozwolenia do kierowania tramwajem).

Za dokonanie wpisu do ewidencji egzaminatorów, jak również za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji egzaminatorów wnosi się opłatę skarbową.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.