Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Dyżurny ruchu

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód dyżurnego ruchu kolejowego jest pod kodem 831204.

Wymagania
do góry
Dyżurnym ruchu, zgodnie z Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie; może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 3. zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 5. zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 6. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 7. posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 8. *WARIANT 1:

          1) posiada:

          a) wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach związanych z ruchem i przewozami

               kolejowymi;

               albo

          b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach związanych z ruchem i przewozami

               kolejowymi,

         2) posiada zawodowy staż pracy - odbyła przygotowanie zawodowe;
         lub

        *WARIANT 2: posiada wykształcenie średnie oraz dodatkowo posiada zawodowy staż pracy - odbyła przygotowanie zawodowe.


Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
1) Zatrudnienie
Kandydat na dyżurnego musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - paragraf 2 punkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

2) Przygotowanie zawodowe
a) staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne: w jednostce organizacyjnej pracodawcy, w dyspozyturze i w jednostce zajmującej się eksploatacją pojazdów kolejowych
b) szkolenie teoretyczne
c) zajęcia próbne - wykonywanie pracy pod nadzorem na stanowisku, na którym kandydat ma być zatrudniony

3) Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy to egzamin:
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Dyżurnego ruchu określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.

Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na które pracownik zdawał egzamin - w tym przypadku na stanowisku Dyżurnego ruchu.

Do zadań dyżurnego ruchu należy:

 • prowadzenie ruchu pociągów osobowych i towarowych w obrębie stacji;
 • obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, służących do przygotowania dróg przebiegu dla pociągów;
 • posługiwanie się środkami łączności przy wykonywaniu pracy;
 • nadzorowanie pracy nastawniczego, zwrotniczego i konserwatora zwrotnic;
 • koordynowanie pracy manewrowej na stacji;
 • prowadzenie i nadzorowanie pracy na stacji rozrządowej;
 • nadzorowanie pracy związanej z formowaniem, sprawdzaniem i wyprawianiem pociągów;
 • wykorzystywanie pojazdów trakcyjnych w pracy manewrowej i obsłudze bocznic;
 • prowadzenie dokumentacji ruchu pociągów w obrębie stacji;
 • koordynowanie pracy innych służb kolejowych w rejonie stacji;
 • posługiwanie się przepisami i instrukcjami dotyczącymi prowadzenia ruchu pociągów, pracy manewrowej i rozrządowej;
 • przestrzeganie regulaminu technicznego stacji oraz procesów technologicznych prowadzonych prac;
 • zapewnianie bezpiecznych warunków pracy podległym zespołom pracowniczym;
 • współdziałanie z różnymi posterunkami w rejonie stacji i dyspozyturą rejonową w zakresie organizacji przewozów;
 • organizacja, prowadzenie i nadzorowanie pracy stacji o różnym natężeniu ruchu pociągów osobowych, towarowych, pracy rozrządowej i manewrowej w obrębie tej stacji, wykorzystując przy tym środki i urządzenia techniczne sterowania ruchem pociągów, łączności i taboru kolejowego.


Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurnego ruchu uprawnia do wykonywania czynności na stanowiskach nastawniczego i zwrotniczego oraz dodatkowo do obsługi przejazdu kolejowego sterowanego z technicznego posterunku nastawczego.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.