Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Dróżnik przejazdowy

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód dróżnika przejazdowego jest pod kodem 831201.

Wymagania
do góry
Dróżnikiem przejazdowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 3. zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 5. zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 6. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 7. posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 8. posiada zawodowy staż pracy - odbyła przygotowanie zawodowe,
 9. posiada:

    a) wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego;

    albo

    b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym.

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
1) Zatrudnienie
Kandydat na dróżnika przejazdowego musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - Art. 2 pkt. 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

2) Przygotowanie zawodowe
- staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne odbywają się w jednostce organizacyjnej zatrudniającej pracownika.
- szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy, dla osób, które nie posiadają tytułu zawodowego technika albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika w specjalności związanej z ruchem i przewozami kolejowymi lub budową i utrzymaniem dróg kolejowych.
- zajęcia próbne - wykonywanie czynności dróżnika przejazdowego pod nadzorem.

3) Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy, to egzamin:
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin w zakresie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko dróżnika przejazdowego określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.


Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na które pracownik zdawał egzamin - w tym przypadku na stanowisku Dróżnika przejazdowego.

Do zadań dróżnika przejazdowego należy:

 • obsługa rogatek na przejazdach kolejowych strzeżonych;
 • obserwowanie przejeżdżającego taboru kolejowego pod kątem jego prawidłowego osygnalizowania oraz usterek w pracy podwozia i nadwozia;
 • informowanie najbliższego posterunku ruchu o zauważonych usterkach w przejeżdżającym taborze kolejowym;
 • dbanie o prawidłowe działanie wszystkich urządzeń znajdujących się w obrębie przejazdu kolejowego;
 • utrzymywanie w należytym stanie przyborów sygnałowych, tarcz, wskaźników i podstawowych narzędzi do konserwacji torów;
 • wykonywanie prostych prac przy konserwacji toru kolejowego w obrębie przejazdu;
 • osygnalizowanie miejsc uszkodzeń toru oraz innych przeszkód na torze, zagrażających bezpieczeństwu ruchu pociągów;
 • utrzymywanie w czystości i porządku powierzonego przejazdu, a w okresie zimowym posypywanie piaskiem drogi kołowej i odśnieżanie powierzonego terenu;
 • posługiwanie się instrukcjami dróżnika przejazdowego i obchodowego o budowie i utrzymaniu nawierzchni kolejowej;
 • wykonywanie czynności obsługi i strzeżenia przejazdów kolejowych wyposażonych w rogatki, a także przy ich braku, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz pojazdów drogowych i osób pieszych, za pomocą urządzeń sygnalizacyjnych i łączności.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.