Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Diagnosta stacji kontroli

Email PDF


Wymagania
Egzamin
Szkolenia
Wymagane dokumenty
Wydanie uprawnień
Dodatkowe informacje

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód diagnosty uprawnionego do wykonywania badań technicznych pojazdów jest pod kodem 311501.

Opis

Diagnosta to osoba uprawniona do wykonywania badań technicznych pojazdów.

Wymagania
do góry
Do zostania diagnostą, zgodnie z Art 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów, niezbędne jest spełnienie jednego z następujących wymagań:

 • posiadanie wyższego wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów albo
 • posiadanie średniego wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie)naprawy pojazdów, albo
 • posiadanie wyższego wykształcenia technicznego o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, albo
 • posiadanie średniego wykształcenia technicznego o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 8 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie)naprawy pojazdów.

Ponadto należy ukończyć dodatkowe szkolenia oraz zdać egzaminy państwowe.

Egzamin
do góry
Terminy oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu wyznacza Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).
Terminy, oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu podaje się do publicznej wiadomości najpóźniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu na stronach internetowych TDT.
Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które w terminie 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu złożyły wniosek do:

Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie
ul. Chałubińskiego 8,
00-928 Warszawa

Uczestnicy egzaminu praktycznego powinni być zaopatrzeni w ubranie ochronne.
Osoby, które zdały egzamin otrzymują zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Szkolenia
do góry
Oprócz wymaganego wykształcenia i lat praktyki należy ukończyć następujące szkolenia:

 • szkolenie dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów:
  - związanych z pierwszym badaniem technicznym pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
  - skierowanych na badanie techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazdy te wymagają specjalistycznego badania technicznego,
  - w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,
  - marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi.

Wymagane dokumenty
do góry
W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu - wzór zawiera Załącznik nr 3 do Ustawy o ruchu drogowym
  Wnioski o dopuszczenie do egzaminu należy składać nie później niż 14 dni przed w/w terminami egzaminów na adres:

  TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
  UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8
  00 - 928 WARSZAWA

  Wniosek o przeprowadzenie egzaminu może być również skierowany przez ośrodek szkoleniowy dla diagnostów.
  Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu na diagnostę określa Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów;
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu wymaganego wykształcenia technicznego i praktyki;
 • pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w Art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w Art. 3 ust. 2 w/w Rozporządzenia.
  Osoba, która ukończyła szkolenie otrzymuje zaświadczenie wydawane przez podmiot prowadzący szkolenie;
 • kserokopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny.
  Opłaty za egzamin kwalifikacyjny należy wpłacać na nw. konto:

  TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
  UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00 - 928 WARSZAWA
  Bank Handlowy SA VI O/ W-wa
  19 1030 1061 0000 0000 5381 2001

Wydanie uprawnień
do góry

W celu wydania uprawnień diagnosty należy złożyć:

 • wniosek o wydanie uprawnień diagnosty,
 • odpowiednie dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia technicznego,
 • odpowiednie dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganej praktyki zawodowej,
 • zaświadczenia o odbytych wszystkich szkoleniach,
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie.

Wówczas starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie zdała egzamin przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Wydanie dokumentu uprawnień diagnosty wiąże się z następującymi opłatami:
40,00 zł - opłata skarbowa za wydanie uprawnień diagnosty.
5,00 zł - opłata skarbowa od wniosku.
0,50 zł - opłata skarbowa od każdego załącznika do wniosku.

Dodatkowe informacje
do góry
Niezależnie od tego, gdzie pracuje, diagnosta odpowiada indywidualnie za prawdziwość wpisu o stanie technicznym pojazdu.
Starosta cofa diagnoście uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych na pięć lat, jeśli ten m.in. wyda zaświadczenie lub dokona wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu niezgodnego ze stanem faktycznym.
Wykazy diagnostów samochodowych są podawane w starostwach.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.