Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Jeszcze raz o kszta?ceniu piel?gniarek i po?o?nych

Email PDF

Projekt Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczeg�?owych wymaga?, dotycz?cych kszta?cenia piel?gniarek i po?o?nych zosta? przekazany do uzgodnie? zewn?trznych 21 lutego.

Projekt okre?la szczeg�?owe wymagania dotycz?ce kszta?cenia piel?gniarek w szko?ach piel?gniarskich i po?o?nych w szko?ach po?o?nych. Rozporz?dzenie zawiera wymogi w zakresie sposobu realizacji programu kszta?cenia, kadry, bazy dydaktycznej, oraz wymagania dotycz?ce posiadania wewn?trznego systemu oceny jako?ci kszta?cenia.

Rozporz?dzenie wejdzie w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.