Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Email PDF

Wreszcie po d?ugim oczekiwaniu podpisane zosta?y przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dwa rozporz?dzenia dotycz?ce przewozu towar�w niebezpiecznych - Rozporz?dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kurs�w z zakresu przewozu towar�w niebezpiecznych oraz Rozporz?dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uzyskiwania ?wiadectwa doradcy do spraw bezpiecze?stwa przewozu towar�w niebezpiecznych.

Zatem zar�wno kandydaci na doradc�w do spraw bezpiecze?stwa przewozu towar�w niebezpiecznych wiedz? jakie musz? spe?nia? warunki aby uzyska? ?wiadectwo doradcy, jak i instytucje, kt�re sprawuj? nadz�r, kszta?c? i egzaminuj? w ko?cu wiedz? co nale?y do ich obowi?zk�w i w jaki spos�b maj? przeprowadza? egzaminy.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.