Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Zmiana zakresu szkole? funkcjonariuszy celnych

Email PDF

Obecnie szkolenie funkcjonariuszy, kt�rzy chc? nale?e? do korpusu oficerskiego odbywa si? w formie wyk?ad�w, warsztat�w, ?wicze?. I to si? nie zmieni. Zmieni si? zakres szkolenia.

Szkolenie b?dzie obejmowa?o swoim zakresem wiedz? z: zarz?dzania organizacj? i zasobami ludzkimi, finans�w publicznych, zam�wie? publicznych, bezpiecze?stwa informacji. Ponadto du?y nacisk b?dzie k?adziony na znajomo?? prawa konstytucyjnego, struktury i funkcjonowania administracji publicznej oraz S?u?by Celnej. Wprowadzone zostan? zaj?cia podnosz?ce sprawno?? fizyczn?.

Ka?de szkolenie b?dzie si? ko?czy?o egzaminem. Funkcjonariusze celni, kt�rzy b?d? chcieli nale?e? do korpusu oficerskiego po przebytym szkoleniu, b?d? musieli wykaza? si? wiedz? w?a?nie podczas egzaminu. Funkcjonariusz, kt�ry nie zda egzaminu dwa razy, nie b?dzie m�g? awansowa? na wy?szy stopie? s?u?bowy.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.