Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Email PDF

Ministerstwo Finans�w przygotowa?o list? zawod�w, kt�re powinny podlega? ca?kowitej deregulacji, w tym ksi?gowego (zlikwidowany zosta?by pa?stwowy egzamin), maklera papier�w warto?ciowych czy maklera gie?d towarowych.

Poza tym ministerstwo chce znie?? obowi?zek co najmniej ?redniego wykszta?cenia dla broker�w ubezpieczeniowych i zlikwidowa? egzaminy uprawniaj?ce do wykonywania tego zawodu w przypadku os�b, kt�re maj? za sob? kilkuletni? praktyk? w tym zakresie.

W przypadku agent�w ubezpieczeniowych zlikwidowane maj? by? te? egzaminy (w zamian proponuje si? szkolenia) oraz wym�g co najmniej wykszta?cenia ?redniego. Wobec agent�w celnych ministerstwo chce m.in. odst?pi? od egzamin�w, kt�rych zdanie uprawnia do wykonywania tego zawodu.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.