Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Email PDF

Definicj? zawodu regulowanego na potrzeby pa?stw cz?onkowskich wprowadzi? Parlament Europejski. Zgodnie z t? definicj?, "do zawod�w regulowanych (reglamentowanych) zaliczamy dzia?alno?? zawodow? lub zesp�? dzia?alno?ci zawodowych, kt�rych podj?cie i wykonywanie wymaga bezpo?rednio b?d? po?rednio, posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych". Celem wprowadzenia takich wymaga? przez administracj? pa?stwow? nie jest zamkni?cie dost?pu do zawodu, lecz zapewnienie, aby wa?ne dla spo?ecze?stwa lub wymagaj?ce specjalistycznej wiedzy us?ugi by?y wykonywane przez osoby wykwalifikowane.

W Polsce list? zawod�w regulowanych nadzoruje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego. Zasady dost?pu do zawod�w ustalaj? Ministrowie w?a?ciwi dla poszczeg�lnych dziedzin. Wydaj? oni rozporz?dzenia z przepisami zawieraj?cymi wytyczne, powo?uj? i nadzoruj? organy maj?ce przeprowadza? egzaminy. Zawody regulowane dzielimy na dwie grupy: zawody systemu sektorowego (adwokat, radca prawny, lekarz weterynarii, lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, piel?gniarka, po?o?na oraz magister in?ynier architekt) oraz systemu og�lnego. R�?nica pomi?dzy zawodami regulowanymi sektorowo i og�lnie, ujawnia si? przy uznawaniu kwalifikacji zawodowych za granic?. Uprawnienia i dyplomy posiadane przez osoby wykonuj?ce zawody regulowane w systemie sektorowym s? automatycznie uznawane we wszystkich krajach cz?onkowskich UE. W przypadku zawod�w regulowanych w systemie og�lnym, chc?c wykonywa? prac? za granic?, nale?y spe?ni? wymagania stawiane danemu zawodowi w kraju, w kt�rym chcemy pracowa?, czyli na przyk?ad odby? odpowiednio d?ugi sta? lub zda? egzamin.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.