Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Zawody zwi?zane z rynkiem pracy do deregulacji

Email PDF

Na li?cie zawod�w, kt�re znajduj? si? w grupie zawod�w do deregulacji, widniej? profesje zwi?zane z rynkiem pracy. W?r�d nich znajduje si?: doradca zawodowy, specjalista do spraw rozwoju zawodowego, po?rednik pracy,� lider klub�w pracy, specjalista do spraw program�w oraz asystent i doradca Eures. S? to zawody istotne dla obs?ugi i aktywizacji os�b bezrobotnych.

Zmiany dotycz?ce deregulacji zawod�w z tej grupy, spowoduj? znikni?cie wymog�w dotycz?cych wykszta?cenia wy?szego, sta?u oraz licencji. Po reformie po?rednictwem pracy i poradnictwem zawodowym b?d? mog?y zajmowa? si? nawet osoby z wykszta?ceniem podstawowym i bez ?adnego do?wiadczenia zawodowego.

Znikn? wymagania dotycz?ce wykszta?cenia, ale problemem b?dzie zatrudnienie w Urz?dach Pracy. Urz?dy bowiem informuj?, ?e nie b?d? zatrudnia? os�b bez kwalifikacji.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.