Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Uznawanie kwalifikacji piel?gniarskich w Unii Europejskiej

Email PDF

Jak informuje Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we W?oszech istnieje mo?liwo?? automatycznego uznania kwalifikacji piel?gniarskich. Podej?cie to stosowane jest jednak tylko wobec os�b pos?uguj?cych si? dyplomami uko?czenia studi�w wy?szych na kierunku piel?gniarstwo lub po?o?nictwo. Kwalifikacje piel?gniarek i po?o?nych, kt�re uko?czy?y jedynie studia licencjackie s? uznawane w oparciu o zasad? praw nabytych, je?li taka osoba pracowa?a w zawodzie przez co najmniej trzy lata w okresie ostatnich pi?ciu lat. Podobnie uznawane s? kwalifikacje absolwent�w szk�? pomaturalnych, o ile mog? oni udowodni? zatrudnienie w zawodzie przez co najmniej pi?? lat w okresie ostatnich siedmiu lat. Za?wiadczenia potwierdzaj?ce spe?nienie wymog�w wydaj? Okr?gowe Izby Piel?gniarek i Po?o?nych w Polsce.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.