Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Architekci z uprawnieniami

Email PDF

A? 9838 architekt�w wynosi aktualnie liczba cz?onk�w Izby Architekt�w RP, kt�rym bezpiecznie powierza? mo?emy opracowywanie projekt�w, zw?aszcza je?li potrzebujemy uzyska? pozwolenie na budow?. Zlecaj?c us?ugi architektowi, warto wej?? na stron? www.izbaarchitektow.pl�i sprawdzi? czy dany architekt jest cz?onkiem samorz?du zawodowego � obowi?zkowej organizacji posiadaj?cej kodeks etyki i gwarantuj?cej inwestorom mo?liwo?? sk?adania reklamacji.

Informacj? o aktualnej liczbie cz?onk�w IARP wed?ug stanu na dzie? 5 maja 2011 roku poda?a redakcja oficjalnego magazynu Izby, w zwi?zku z drukiem swojego najnowszego numeru. Majowo-czerwcowy �Zaw�d: Architekt� trafi jak zawsze do wszystkich cz?onk�w Izby, czyli aktywnych zawodowo architekt�w.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.