Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Email PDF
Europejska propozycja uznawania kwalifikacji b?dzie mia?a mi?kki charakter, nie zast?pi og�lnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych, kt�ry obowi?zuje w Europie.
Oznacza to, ?e nadal b?dzie istnia? wym�g potwierdzania kwalifikacji w tzw. zawodach regulowanych. Trzeba b?dzie zda? egzamin lub odby? sta? adaptacyjny. Wyj?tkiem od tej regu?y jest tylko kilka zawod�w, takich jak lekarz, dentysta, farmaceuta, piel?gniarka i po?o?na, kt�rych kwalifikacje po wej?ciu Polski do UE uznawane s? automatycznie. Osoby pracuj?ce w innych medycznych zawodach regulowanych, np. fizjoterapeuci i ratownicy medyczni, nadal b?d? musieli potwierdza? kwalifikacje na dotychczasowych zasadach, nawet je?li uzyskaj? dyplomy w pe?ni por�wnywalne z tymi, kt�re wydawane s? ich kolegom w Europie.
Poniewa? przyst?pienie do programu jest dla kraj�w cz?onkowskich dobrowolne, nie ma gwarancji, jak szybko uda si? ujednolici? systemy w ca?ej Europie. Dla pa?stw, kt�re si? na to zdecydowa?y, w tym Polski, 2012 rok jest dat? graniczn?, do kt�rej na krajowych dokumentach po?wiadczaj?cych kwalifikacje powinny zosta? umieszczone odniesienia do Europejskich Ram Kwalifikacji. Z tego zobowi?zania na pewno wywi??? si? tylko cztery kraje: Irlandia, Wielka Brytania, Francja i Malta.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.