Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Praca w UE tylko z certyfikatem

Email PDF

Europejska propozycja uznawania kwalifikacji m�wi o tym, ?e osoba, kt�ra b?dzie szuka?a zatrudnienia na otwartym rynku w UE, wylegitymuje si? kwalifikacjami uznawanymi r�wnie? w innych krajach.
Propozycja ta ma zar�wno zwolennik�w, jak i przeciwnik�w. Sceptycznie do niej nastawione jest ?rodowisko rzemie?lnicze. Jego eksperci argumentuj?, ?e polscy rzemie?lnicy s? kszta?ceni o wiele wszechstronniej ni? ich koledzy z Europy Zachodniej, dlatego te? polski system kwalifikacji mo?e by? krzywdz?cy dla rodzimych specjalist�w.

Przypisanie do okre?lonego poziomu kwalifikacji b?dzie decydowa?o o mo?liwo?ci wykonywania pracy na poszczeg�lnych stanowiskach oraz uzyskiwania okre?lonych stawek p?acowych.
?rodowisko rzemie?lnik�w toczy sp�r o usytuowanie w o?miostopniowej skali PRK statusu zawodowego mistrza. Nie jest do ko?ca przes?dzone, czy zostanie on przypisany do 4. czy 5. poziomu kwalifikacji. W Niemczech osoba posiadaj?ca tytu? mistrzowski bez wzgl?du na bran?? ma kwalifikacje na 5. poziomie.
� Je?eli usytuujemy polskiego mistrza na poziomie 4., to znajdzie si? on ni?ej w europejskiej drabince p?acowej od swoich koleg�w, kt�rzy przechodz? podobn? ?cie?k? edukacji, zdaj? podobne egzaminy � uwa?a Maciej Pr�szy?ski, dyrektor generalny Zwi?zku Rzemios?a Polskiego.
Dodaje, ?e im wy?ej usytuujemy mistrz�w w PRK, tym wi?ksza szansa, ?e nie b?d? dyskryminowani w Europie.
Problem w tym, ?e np. w przypadku mistrza przypisanie go do 5. poziomu b?dzie oznacza?o, ?e ma on co najmniej matur?. Tymczasem w Polsce do posiadania tytu?u zawodowego mistrza nie jest ona potrzebna.
� Dokonuj?c tego opisu, musimy by? wobec siebie uczciwi. Je?eli b?dziemy chcieli zawy?a? kwalifikacje pracownik�w na kt�rymkolwiek z poziom�w, Europa to bardzo szybko zweryfikuje � podkre?la Agnieszka Ch?o?-Domi?czak.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.