Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Bibliotekarz

Email PDF


Opis
Wymagania
Egzamin
Stanowiska w służbie bibliotecznej

Bibliotekarz dyplomowany. Specjalizacje i zakresy tematyczne

Dyplomowany pracownik dokumentacji i informacji naukowej. Specjalizacje i zakresy tematyczne

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód bibliotekarza jest pod kodem 343301.

Opis
do góry
Są dwa rodzaje pracowników służby bibliotecznej. Pracownicy służby bibliotecznej, oraz bibliotekarze dyplomowani.
Zakres kwalifikacji oraz wymagań niezbędnych do obejmowania określonych stanowisk w służbie bibliotecznej zawiera Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji. Warunki, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza, formę i tryb postępowania kwalifikacyjnego, oraz warunki awansowania dyplomowanego bibliotekarza określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Art. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, kandydatem na dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej może być osoba, która:

 • posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 • posiada co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku informacji naukowej, archiwum lub muzeum albo na stanowiskach nauczyciela akademickiego,
 • posiada udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy dydaktycznej,
 • posiada co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach recenzowanych,
 • posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, potwierdzoną przez komisję powołaną przez rektora lub dyplomem albo certyfikatem wydanym przez uprawnioną instytucję,
 • została skierowana do postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w Art. 3 w/w Rozporządzenia, przez dyrektora biblioteki, ośrodka informacji naukowej, archiwum lub muzeum albo zgłosiła zamiar przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego, przedkładając stanowisko dyrektora biblioteki, ośrodka informacji naukowej, archiwum lub muzeum w tej sprawie.

Egzamin
do góry

Aby zostać bibliotekarzem dyplomowanym, lub dyplomowanym pracownikiem dokumentacji i informacji naukowej należy złożyć egzamin. Zwolnienia z wymogu składania egzaminu opisane są w Art. 5 w/w Rozporządzenia (Dz.U. 2006 nr 155 poz. 1112)

Egzamin odbywa się w formie ustnej, składa się z dwóch części - ogólnej i specjalistycznej.

a) Część ogólna polega na sprawdzeniu stopnia znajomości przez kandydata problemów z zakresu organizacji nauki i kultury oraz ogólnych problemów dotyczących bibliotekoznawstwa, bibliologii, informacji naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa.
b) Część specjalistyczna polega na sprawdzeniu stopnia znajomości przez kandydata zagadnień z zakresu wybranej przez niego specjalizacji.

Stanowiska w służbie bibliotecznej
do góry

Adiunkt biblioteczny
do góry
Wykształcenie: wyższe (tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny) oraz:
- dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy w zakresie bibliotekarstwa albo informacji naukowej,
- znajomość języka obcego,
- złożenie egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie z postępowaniem kwalifikacyjnym określonym w odrębnych przepisach.
Staż pracy: co najmniej 2 lata na stanowisku asystenta bibliotecznego lub 6 lat w służbie: bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej.

Adiunkt dokumentacji naukowej
do góry
Wykształcenie: wyższe (tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny) oraz:
- dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy w zakresie bibliotekarstwa albo informacji naukowej,
- znajomość języka obcego,
- złożenie egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie z postępowaniem kwalifikacyjnym określonym w odrębnych przepisach.
Staż pracy: co najmniej 2 lata na stanowisku adiunkta dokumentacji naukowej albo 6 lat w służbie: bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej.

Asystent biblioteczny
do góry
Wykształcenie: wyższe (tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny) oraz:
- dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy w zakresie bibliotekarstwa albo informacji naukowej,
- znajomość języka obcego,
- złożenie egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie z postępowaniem kwalifikacyjnym określonym w odrębnych przepisach.
Staż pracy: co najmniej 2 lata służbie: bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej albo na stanowisku pracownika naukowo - dydaktycznego lub pracownika naukowego.

Asystent dokumentacji naukowej
do góry
Wykształcenie: wyższe (tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny) oraz:
- dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy w zakresie bibliotekarstwa albo informacji naukowej,
- znajomość języka obcego,
- złożenie egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie z postępowaniem kwalifikacyjnym określonym w odrębnych przepisach.
Staż pracy: co najmniej 2 lata w służbie: bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej albo na stanowisku pracownika naukowo - dydaktycznego lub pracownika naukowego.

Bibliotekarz
do góry
Wykształcenie: wyższe bibliotekarskie, wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności.
Staż pracy: 1 rok

lub:
Wykształcenie: zawodowe bibliotekarskie, wyższe zawodowe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności.
Staż pracy: 1 rok

lub:
Wykształcenie: Studium bibliotekarskie, średnie bibliotekarskie
Staż pracy: 2 lata

Dokumentalista dyplomowany
do góry
Wykształcenie: wyższe (tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny) oraz:
- dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy w zakresie bibliotekarstwa albo informacji naukowej,
- znajomość języka obcego,
- złożenie egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie z postępowaniem kwalifikacyjnym określonym w odrębnych przepisach.
Staż pracy: co najmniej 3 lata na stanowisku adiunkta dokumentacji naukowej albo 8 lat w służbie: bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej.

Główny specjalista: dokumentalista, konserwator zbiorów bibliotecznych i inni
do góry
Wykształcenie: wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności,
- dorobek zawodowy, dydaktyczny, naukowy
Staż pracy: 5 lat

Kustosz
do góry
Wykształcenie: wyższe bibliotekarskie, wyższe oraz podyplomowe studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności
Staż pracy: 4 lata

lub:
Wykształcenie: wyższe zawodowe bibliotekarskie, wyższe zawodowe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności.
Staż pracy: 5 lat

Kustosz dyplomowany
do góry
Wykształcenie: wyższe (tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny) oraz:
- dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy w zakresie bibliotekarstwa albo informacji naukowej,
- znajomość języka obcego,
- złożenie egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie z postępowaniem kwalifikacyjnym określonym w odrębnych przepisach.
Staż pracy: co najmniej 3 lata na stanowisku adiunkta bibliotecznego albo 8 lat w służbie: bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej.

Magazynier biblioteczny
do góry
Wykształcenie: średnie oraz przeszkolenie specjalistyczne w bibliotece (praktyka, kurs dla nowo zatrudnionych pracowników)
Staż pracy: nie wymagany

Młodszy bibliotekarz
do góry
Wykształcenie: studium bibliotekarskie, średnie bibliotekarskie, średnie oraz przeszkolenie specjalistyczne (praktyka, kurs dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy)

Starszy bibliotekarz
do góry
Wykształcenie: wyższe bibliotekarskie, wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności,
Staż pracy: 2 lata

lub:
Wykształcenie: zawodowe bibliotekarskie, wyższe zawodowe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności,
Staż pracy: 3 lata

lub:
Wykształcenie: studium bibliotekarskie
Staż pracy: 4 lata

Starszy dokumentalista dyplomowany
do góry
Wykształcenie: wyższe (tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny) oraz:
- dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy w zakresie bibliotekarstwa albo informacji naukowej,
- znajomość języka obcego,
- złożenie egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie z postępowaniem kwalifikacyjnym określonym w odrębnych przepisach.
Staż pracy: co najmniej 4 lata na stanowisku dokumentalisty dyplomowanego

Starszy kustosz
do góry
Wykształcenie: wyższe bibliotekarskie, wyższe oraz podyplomowe studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności,
Staż pracy: 6 lat

Starszy kustosz dyplomowany
do góry
Wykształcenie: wyższe (tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny) oraz:
- dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy w zakresie bibliotekarstwa albo informacji naukowej,
- znajomość języka obcego,
- złożenie egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie z postępowaniem kwalifikacyjnym określonym w odrębnych przepisach.
Staż pracy: co najmniej 4 lata na stanowisku kustosza dyplomowanego.

Starszy magazynier biblioteczny
do góry
Wykształcenie: średnie oraz przeszkolenie specjalistyczne w bibliotece
Staż pracy: 4 lata

Starszy specjalista: dokumentalista, konserwator zbiorów bibliotecznych i inni
do góry
Wykształcenie: wyższe, odpowiadające wykonywanej specjalności
Staż pracy: 2 lata
lub:
Wykształcenie: wyższe zawodowe odpowiadające wykonywanej specjalności
Staż pracy: 3 lata
lub:
Wykształcenie: policealne studium zawodowe odpowiadające wykonywanej specjalności
Staż pracy: 4 lata

Specjalista: dokumentalista, konserwator zbiorów bibliotecznych i inni
do góry
Wykształcenie: wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności
Staż pracy: nie wymagany
lub:
Wykształcenie: wyższe zawodowe odpowiadające wykonywanej specjalności
Staż pracy: 1 rok

lub:
Wykształcenie: policealne studium zawodowe odpowiadające wykonywanej specjalności
Staż pracy: 2 lata

Bibliotekarz dyplomowany. Specjalizacje i zakresy tematyczne
do góry

Dydaktyka biblioteczna i działalność promocyjna biblioteki
do góry

 • metody i formy pracy dydaktycznej;
 • metodyka zajęć dydaktycznych;
 • udział biblioteki naukowej w procesach dydaktyczno - wychowawczych szkoły wyższej;
 • problemy prawne, organizacyjne, finansowe biblioteki w realizowaniu funkcji dydaktycznych;
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy;
 • zastosowanie nowoczesnych technologii w dydaktyce bibliotecznej;
 • biblioteka w systemie zdalnego nauczania;
 • funkcje kulturotwórcze biblioteki naukowej;
 • zadania biblioteki w medializacji i popularyzacji nauki;
 • marketing biblioteczny;
 • współpraca bibliotek naukowych z otoczeniem;
 • wydawnictwa szkoleniowo - informacyjne i promocyjne.

Działalność informacyjna biblioteki naukowej
do góry

 • idea społeczeństwa wiedzy i informacji;
 • biblioteka naukowa jako placówka informacji naukowej;
 • prawne i organizacyjne problemy działalności informacyjnej;
 • użytkownicy informacji - badanie ich potrzeb i kształcenie umiejętności;
 • biblioteki naukowe w krajowych i międzynarodowych systemach informacji;
 • źródła informacji;
 • bibliograficzne i pełno tekstowe bazy danych;
 • informacja normalizacyjna i patentowa;
 • technologie informatyczne a rozwój usług informacyjnych;
 • metody i techniki wyszukiwania informacji;
 • organizacja usług informacyjnych w bibliotece naukowej;
 • strony www - funkcje, zasady tworzenia;
 • warsztat informacyjny nowoczesnej biblioteki naukowej;
 • udostępnianie informacji elektronicznej (problemy prawne, organizacyjne, techniczne, finansowe);
 • kryteria oceny informacji internetowej;
 • tworzenie źródeł informacji o bibliotece (tradycyjnych i nowoczesnych).

Gromadzenie i opracowanie zbiorów w bibliotece naukowej
do góry
Zakres tematyczny:

 • interdyscyplinarność a specjalizacja bibliotek naukowych (centralne biblioteki dziedzinowe);
 • polimedialny typ komunikacji społecznej a polityka doboru i rotacji materiałów w procesie kształtowania kolekcji;
 • analiza zbiorów bibliotecznych, podaży różnych form materiałów, ekspercka ocena potrzeb naukowych, edukacyjnych oraz pragmatycznych w ustalaniu kryteriów gromadzenia i selekcji zasobów;
 • rodzaje zbiorów bibliotecznych;
 • zasady kształtowania polityki zbiorów;
 • źródła elektroniczne i multimedia;
 • konsorcja biblioteczne;
 • selekcja zbiorów;
 • prawne i finansowe problemy gromadzenia zbiorów (w tym ustawa - Prawo zamówień publicznych);
 • problematyka specjalizacji i współpracy w zakresie gromadzenia zbiorów;
 • zarządzanie zbiorami w bibliotece naukowej;
 • dokumenty pozostające poza komercyjnym obiegiem wydawniczo - księgarskim (szara literatura);
 • problematyka opracowania zbiorów z uwzględnieniem zagadnień kooperacji oraz unifikacji i komputeryzacji prac bibliotecznych;
 • Internet w opracowaniu zbiorów;
 • opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów;
 • katalogi centralne.

Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi. Kadra biblioteczna
do góry

 • typizacja bibliotek;
 • funkcje bibliotek w komunikacji społecznej;
 • sieci biblioteczne (różne rodzaje) i ich współpraca. Konsorcja biblioteczne;
 • system biblioteczno - informacyjny szkoły wyższej;
 • struktury organizacyjne w bibliotekach naukowych;
 • style kierowania i zarządzania;
 • kultura organizacyjna biblioteki;
 • badanie efektywności funkcjonowania biblioteki;
 • analiza strategiczna i plan strategiczny biblioteki;
 • problematyka finansowania działalności bibliotek naukowych. Zewnętrzne źródła finansowania;
 • najważniejsze akty prawne, kształtowanie prawa z zakresu bibliotekoznawstwa;
 • zawód bibliotekarza, jego ewolucja;
 • problematyka etyki zawodowej;
 • szkolnictwo bibliotekarskie;
 • zawodowe organizacje bibliotekarskie;
 • personel biblioteczny - zatrudnianie, ocenianie, awansowanie, motywowanie;
 • profil zawodowy i osobowościowy pracownika biblioteki naukowej;
 • marketing biblioteczny;
 • problematyka naukowego rozwoju kadry bibliotecznej i badań naukowych realizowanych przez biblioteki naukowe.

Przechowywanie i udostępnianie zbiorów. Czytelnictwo
do góry
Zakres tematyczny:

 • udostępnianie zbiorów jako usługa - zależność od typu biblioteki, polityki gromadzenia oraz opracowania kolekcji, zarządzania zbiorami i marketingu bibliotecznego;
 • usługi w zintegrowanych systemach bibliotecznych;
 • sprawność procesu udostępniania;
 • komputer i Internet w udostępnianiu;
 • projektowanie i ocena systemów bibliotecznych oraz usług;
 • biblioteki wirtualne;
 • metodyka pracy z czytelnikiem - użytkownikiem informacji o zbiorach i użytkownikiem zbiorów;
 • segmentacja zbiorów oraz specjalizacja przedmiotowa bibliotekarzy;
 • organizacja przechowywania zbiorów;
 • profilaktyczne działania ochronne oraz podstawy wiedzy o konserwacji zbiorów;
 • formy udostępniania zbiorów;
 • zapis cyfrowy dokumentów i źródeł;
 • udostępnianie zbiorów elektronicznych;
 • problemy prawne udostępniania zbiorów;
 • badanie potrzeb użytkowników;
 • badanie czytelnictwa.

Zbiory specjalne. Ochrona zbiorów bibliotecznych
do góry

 • rodzaje zbiorów specjalnych;
 • gromadzenie zbiorów specjalnych;
 • zasady opracowania różnych kategorii zbiorów specjalnych;
 • Narodowy Zasób Biblioteczny - problemy prawne i organizacyjne;
 • zasady przechowywania i udostępniania zbiorów specjalnych;
 • problematyka ochrony i konserwacji zbiorów specjalnych;
 • zapis cyfrowy dokumentów i źródeł;
 • specjalne programy i projekty krajowe i międzynarodowe dotyczące zbiorów specjalnych;
 • kolekcje zbiorów specjalnych w najważniejszych bibliotekach polskich;
 • formy propagowania i informowania o zbiorach specjalnych.

Dyplomowany pracownik dokumentacji i informacji naukowej. Specjalizacje i zakresy tematyczne
do góry

Organizacja systemu informacji naukowej w szkole wyższej
do góry

 • programowanie działalności informacyjnej;
 • organizacja zbiorów w bibliotece naukowej z punktu widzenia usług informacyjnych;
 • specjalizacja i współpraca bibliotek - jej zakres i formy;
 • konsorcja bibliotek - cele, zasady tworzenia, przykłady;
 • katalogi centralne;
 • zakres i organizacja usług informacyjnych;
 • technologie informatyczne w działalności informacyjnej.

System informacji archiwalnej i muzealnej
do góry

 • historia archiwów i muzeów w Polsce oraz archiwów i muzeów polonijnych;
 • tworzenie i organizacja zasobu archiwalnego i zbioru muzealnego;
 • archiwa i muzea w Polsce (typy, struktura, sieć, funkcjonowanie);
 • porządkowanie i opracowanie zasobów archiwalnych i zbiorów muzealnych;
 • udostępnianie zasobów archiwalnych i zbiorów muzealnych;
 • informacyjna działalność archiwów i muzeów;
 • zarządzanie współczesnym systemem informacji archiwalnej i muzealnej;
 • archiwa i muzea w Internecie;
 • międzynarodowa współpraca archiwów i muzeów państwowych.

Wyszukiwanie i rozpowszechnianie informacji. Użytkownicy informacji
do góry

 • języki informacyjno - wyszukiwawcze;
 • wydawnictwa informacyjne;
 • potrzeby informacyjne użytkowników;
 • formy i metody szkolenia użytkowników;
 • organizacja dostępu do zasobów informacyjnych;
 • sieciowe techniki wyszukiwania informacji.

Wytwarzanie zbiorów informacji. Opracowanie źródeł informacji
do góry

 • tradycyjne i komputerowe katalogi biblioteczne;
 • katalogi centralne;
 • tradycyjne wydawnictwa informacyjne;
 • bibliograficzne i pełno tekstowe bazy danych;
 • czasopisma i książki elektroniczne;
 • zapis cyfrowy dokumentów i źródeł;
 • rodzaje i formy zasobów informacyjnych;
 • normalizacja w pracy dokumentacyjnej;
 • metodyka opracowań dokumentacyjnych.

Adresy www
do góry
wiadomości o bibliotekarzu dyplomowanym:
www.dyplomowany.pl
egzamin, literatura:
www.nauka.gov.pl

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.