Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Technik analityki medycznej

Email PDF

Opis
Wymagania
Uprawnienia

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika analityki medycznej jest pod kodem 321201.

Technik analityki medycznej - historyczny zawód, który dzisiaj już nie występuje w systemie kształcenia zawodowego.

Opis
do góry

Technik analityki medycznej - osoba, która wykonuje badania analityczne materiałów pochodzących od człowieka, oraz inne analizy specjalistyczne na potrzeby diagnostyczne, z wykorzystaniem sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych.

Wymagania
do góry

Technikiem analityki medycznej może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie technika analityki medycznej.

Dodatkowo za technika analityki medycznej uznajemy osobę, która:

1. ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł licencjata na kierunku analityka medyczna,

lub

2. ukończyła liceum medyczne lub szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom technika analityki medycznej,

lub

3. rozpoczęła przed 1974 rokiem szkołę policealną i uzyskała dyplom technika medycznego analityki.

Zgodnie z Art. 6a. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej osobą uprawnioną do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium jest również osoba, która posiada:

1) tytuł zawodowy technika analityki medycznej;

2) tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna; ( obecnie są studia jednolite pięcioletnie magisterskie)

3) tytuł zawodowy, o którym mowa w Art. 7 ust. 1 pkt 2.

Po 5 latach pracy na stanowisku technika analityki medycznej można zostać starszym technikiem analityki medycznej.

Uprawnienia
do góry

Według Art. 2. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej technik analityki medycznej w ramach swojego zawodu uprawniony jest do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, obejmujących:

1) badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno - epidemiologicznych;

2) mikrobiologiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno - epidemiologicznych;

3) działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej.

Natomiast wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań, o których mowa w pkt 1–3, oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań mogą wykonywać pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.