Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Opis - Technik analityki medycznej

Email PDF

Opis
Wymagania
Uprawnienia

W klasyfikacji zawod�w i specjalno?ci zaw�d technika analityki medycznej jest pod kodem 321201.

Technik analityki medycznej - historyczny zaw�d, kt�ry dzisiaj ju? nie wyst?puje w systemie kszta?cenia zawodowego.

Opis
do g�ry

Technik analityki medycznej - osoba, kt�ra wykonuje badania analityczne materia?�w pochodz?cych od cz?owieka, oraz inne analizy specjalistyczne na potrzeby diagnostyczne, z wykorzystaniem sprz?tu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynnik�w chemicznych.

Wymagania
do g�ry

Technikiem analityki medycznej mo?e zosta? osoba, kt�ra posiada wykszta?cenie ?rednie medyczne w zawodzie technika analityki medycznej.

Dodatkowo za technika analityki medycznej uznajemy osob?, kt�ra:

1. uko?czy?a studia wy?sze i uzyska?a tytu? licencjata na kierunku analityka medyczna,

lub

2. uko?czy?a liceum medyczne lub szko?? policealn? publiczn? lub niepubliczn? z uprawnieniami szko?y publicznej i uzyska?a dyplom technika analityki medycznej,

lub

3. rozpocz??a przed 1974 rokiem szko?? policealn? i uzyska?a dyplom technika medycznego analityki.

Zgodnie z Art. 6a. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej osob? uprawnion? do wykonywania czynno?ci diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium jest r�wnie? osoba, kt�ra posiada:

1) tytu? zawodowy technika analityki medycznej;

2) tytu? zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna; ( obecnie s? studia jednolite pi?cioletnie magisterskie)

3) tytu? zawodowy, o kt�rym mowa w Art. 7 ust. 1 pkt 2.

Po 5 latach pracy na stanowisku technika analityki medycznej mo?na zosta? starszym technikiem analityki medycznej.

Uprawnienia
do g�ry

Wed?ug Art. 2. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej technik analityki medycznej w ramach swojego zawodu uprawniony jest do samodzielnego wykonywania czynno?ci diagnostyki laboratoryjnej, obejmuj?cych:

1) badania laboratoryjne, maj?ce na celu okre?lenie w?a?ciwo?ci fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz sk?adu p?yn�w ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla cel�w profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno - epidemiologicznych;

2) mikrobiologiczne badania laboratoryjne p?yn�w ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla cel�w profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno - epidemiologicznych;

3) dzia?ania zmierzaj?ce do ustalenia zgodno?ci tkankowej.

Natomiast wykonywanie oceny jako?ci i warto?ci diagnostycznej bada?, o kt�rych mowa w pkt 1�3, oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku bada? mog? wykonywa? pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Ksi?garnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.