Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Email PDF

Formy wykonywania zawodu psychoterapeuty jako zawodu medycznego�nie s? obecnie uregulowane prawem. Ustawa o zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytu?u specjalisty w innych dziedzinach maj?cych zastosowanie w ochronie zdrowia by? mo?e zmieni ten stan rzeczy. Zawodem medycznym jest obecnie np. psychiatra, lecz psychoterapeta ju? nie. Konsekwencj? jest brak uregulowanego procesu kszta?cenia os�b wykonuj?cych ten zaw�d, oraz brak ich�rejestracji. Polska Federacja Psychoterapet�w uwa?a, ?e lepszym pomys?em by?aby ustawa traktuj?ca wy??cznie o zawodzie psychoterapeuty. Argumentem jest fakt, ?e profesja ta opiera si? nie tylko na nauce medycznej, lecz r�wnie? na naukach spo?ecznych, filozofii, naukach ?cis?ych i pedagogicznych. Obie strony wydaj? si? jednak zgadza? co do potrzeby uregulowa? prawnych.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.