Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Radca prawny

Email PDF


Opis
Wymagania
Nadawanie uprawnień
Wykaz dokumentów do złożenia dla osób ubiegających się o wpis na listę radców prawnych
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód radcy prawnego jest pod kodem 261103.

Opis
do góry
Radca prawny - osoba, która wykonuje obsługę prawną jednostek organizacyjnych, w tym podmiotów gospodarczych, ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz etyki zawodowej, udzielając porad i przygotowując opinie prawne, występując jako pełnomocnik stron w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym.

Wymagania
do góry
Na listę radców prawnych, zgodnie z Art. 23 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, może być wpisany ten, kto:

 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce,
 • korzysta w pełni z praw publicznych,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • odbył aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski.

Na temat egzaminu radcowskiego można znaleźć informacje w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego.

Nadawanie uprawnień
do góry

 • aplikacja radcowska - trwa trzy lata i sześć miesięcy i kończy się egzaminem radcowskim,
 • złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych - wpisu dokonuje rada Okręgowej Izby Radców Prawnych na wniosek zainteresowanego,
 • test umiejętności - egzamin radcowski może być powtórzony, w razie niepomyślnego wyniku, jeden raz, w terminie ustalonym przez radę Okręgowej Izby Radców Prawnych,
 • część pisemna (trwająca 2 dni) i ustna testu umiejętności - na temat przeprowadzania egzaminów można znaleźć informacje w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego
 • wpis do Rejestru Radców Prawnych i nabycie prawa wykonywania zawodu.

Wykaz dokumentów do złożenia dla osób ubiegających się o wpis na listę radców prawnych
do góry
Osoby, które z wynikiem pozytywnym złożą egzamin radcowski winny złożyć w biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych następujące dokumenty:

 • wniosek o wpis na listę radców prawnych,
 • 3 zdjęcia (w tym: 1 zdjęcie formatu dowodowego (35x45 mm), jasne tło, lewy półprofil, odsłonięte lewe ucho),
 • 2 kwestionariusze osobowe,
 • zaświadczenie o miejscu zamieszkania,
 • wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,
 • oświadczenie o dotychczasowo toczących się postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, zakończonych lub będących w toku,
 • odpis aktu małżeństwa (jeśli dokumenty są na różne nazwiska),
 • dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis w wysokości 25 krotnej stawki składki radcowskiej.

Czynności zawodowe
do góry
Radca prawny jest uprawniony do wykonywania następujących zadań:

 • udzielania organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 • występowania w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
 • uczestniczenia w prowadzonych przez jednostkę organizacyjną rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów nietypowych, dotyczących przedmiotu o znacznej wartości, albo umowy z kontrahentem zagranicznym;
 • opiniowania pod względem prawnym decyzji dotyczących wydania aktu prawnego o charakterze ogólnym;
 • informowania organów jednostek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz o uchybieniach w ich działalności w zakresie przestrzegania prawa;
 • opiniowania pod względem prawnym projektów aktów prawnych i aktów wydawanych przez nadzorowane jednostki organizacyjne;
 • prowadzenia i aktualizacji rejestru przepisów prawnych wydawanych;
 • uczestniczenia w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych (ustaw, aktów wykonawczych);
 • opiniowania i uczestniczenia w uzgadnianiu aktów prawnych opracowywanych przez inne organy;
 • redagowania dzienników urzędowych organu.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.