Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Prokurator

Email PDF

Wymagania
Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód prokuratora jest pod kodem 261102.

Opis
Prokurator - osoba, która strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem osób winnych popełnienia przestępstw.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Art. 14 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze prokuratorem może być powołany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora;
 • ukończył 26 lat;
 • złożył egzamin prokuratorski lub sędziowski;
  Egzamin prokuratorski składa się z części pisemnej i ustnej. Część ustna polega na rozwiązaniu kazusów i udzieleniu odpowiedzi na pytania, które w formie pisemnych zestawów przygotowuje Minister Sprawiedliwości;
 • pracował w charakterze asesora prokuratorskiego lub sądowego co najmniej rok albo odbył w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury okres służby przewidziany w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Egzamin
do góry

Zgodnie z & 4.2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego, zadania praktyczne na część pisemną egzaminu prokuratorskiego polegają na sporządzeniu:

a) apelacji od wyroku w sprawie karnej,

b) pozwu, wniosku albo apelacji w sprawie cywilnej,

c) sprzeciwu albo skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Natomiast kazusy na część ustną egzaminu prokuratorskiego obejmują zagadnienia z:

 1. prawa karnego,
 2. postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego oraz postępowania w sprawach nieletnich,
 3. prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, elelmentów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz postępowania cywilnego,
 4. prawa gospodarczego,
 5. prawa i postępowania administracyjnego,
 6. kryminalistyki, psychiatrii i psychologii sądowej oraz medycyny sądowej,
 7. zagadnień konstrukcyjnych oraz zagadnień ustrojowych dotyczących prokuratury i innych organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, prawa europejskiego oraz problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Część pisemna egzaminu trwa dwa dni, po sześć godzin dziennie. Podczas części pisemnej egzaminu zdający może posługiwać się tekstami aktów prawnych, komentarzami i zbiorami orzeczeń.

Po skończonym egzaminie pisemnym, komisja ogłasza wyniki tej części egzaminu w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia zakończenia egzaminu. Razem z wynikami komisja podaje liczbę osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu.

Więcej informacji dotyczących przeprowadzania egzaminu, można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego.

Uprawnienia i zadania
do góry
Prokurator jest uprawniony do:

 • prowadzenia postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa);
 • zlecania wszczęcia postępowania innemu organowi (organowi policji);
 • przesłuchiwania podejrzanego, świadków, biegłych;
 • gromadzenia dowodów rzeczowych w toku postępowania przygotowawczego;
 • stosowania środków zapobiegawczych wobec podejrzanego (tymczasowe aresztowanie, dozór policyjny);
 • sprawowania nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez inne organy;
 • uczestniczenia w rozprawach i posiedzeniach;
 • składania wniosków co do wymiaru kary;
 • składania sprawozdań przełożonemu z przebiegu i wyników rozpraw;
 • wytaczania powództwa w sprawach karnych i cywilnych;
 • zaskarżania do sądu administracyjnego niezgodnych z prawem decyzji.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.