Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Pośrednik nieruchomości

Email PDF

Opis
Wymagania
Licencja i rozwój zawodowy
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami jest pod kodem 244101.

Opis
do góry

Pośrednik w obrocie nieruchomościami - osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową. Wykonuje zawodowo czynności zmierzające do zawarcia przez inne osoby umów dotyczących: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części oraz innych umów mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

Wymagania
do góry
Licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami może otrzymać osoba, która:

 • posiada wyższe wykształcenie - nie ma znaczenia, jaki rodzaj studiów skończyła, mogą być licencjackie;
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami- jeżeli studia wyższe obejmują swoim zakresem minimum określone przez resort infrastruktury dla studiów podyplomowych, to osoba, która je kończy, nie musi dodatkowo kończyć studiów podyplomowych;
 • odbyła praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - praktyka ta nie może trwać krócej niż 6 miesięcy;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe.

Licencja i rozwój zawodowy
do góry

Droga do uzyskania licencji pośrednika nieruchomości wygląda następująco:

 • złożenie wniosku o nadanie licencji zawodowej,
 • wydanie świadectwa kwalifikacyjnego, nadanie uprawnień i licencji zawodowych,
 • wpis do Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (w Resorcie Infrastruktury) i nabycie prawa wykonywania zawodu;
  - dopiero z dniem wpisu do rejestru osoby te uzyskują prawo wykonywania licencjonowanej działalności,
 • ponadto wymogiem ustawowym (ustawa o gospodarce nieruchomościami)dla wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości jest stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

Czynności zawodowe
do góry
Do zadań pośrednika w obrocie nieruchomościami należy:

 • przyjmowanie ofert dotyczących pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • ustalanie z zamawiającymi warunków nabycia/zbycia nieruchomości, warunków najmu/dzierżawy nieruchomości lub warunków innych zamówień mieszczących się w zakresie działalności zawodowej oraz zawieranie umów o pośrednictwo,
 • dokonywanie oględzin nieruchomości i sporządzanie ich opisu,
 • badanie stanu prawnego nieruchomości w oparciu o dokumenty dostarczone przez klientów i księgi wieczyste,
 • zbieranie informacji o nieruchomościach z katastru nieruchomości i innych prawnie dopuszczonych źródeł,
 • opracowywanie i upowszechnianie informacji o posiadanych ofertach,
 • dokonywanie prezentacji nieruchomości,
 • dokonywanie zabezpieczeń prawnych i finansowych transakcji,
 • wskazywanie stronom umowy dokumentów niezbędnych do jej spisania,
 • przygotowywanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości i przedstawianie ich stronom,
 • doprowadzanie stron umowy do spisania umowy notarialnej,
 • wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz świadczenie usług doradczych w zakresie rynku nieruchomości,
 • pełnienie funkcji biegłego sądowego w zakresie swojej działalności zawodowej,
 • udzielanie pomocy zamawiającym w kredytowaniu zakupu,
 • udzielanie pomocy zamawiającym w modernizacji budowlanej nieruchomości oraz w zakresie koniecznych prac geodezyjnych, architektonicznych i wyceny nieruchomości przed dokonaniem transakcji,
 • prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i publicystycznej,
 • wykonywanie zawodowo czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów dotyczących: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części oraz innych umów mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.