Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Pośrednik pracy

Email PDF


Opis
Pośrednik pracy - stażysta
Pośrednik pracy
Pośrednik pracy I stopnia
Pośrednik pracy II stopnia
Licencja
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód pośrednika pracy jest pod kodem 333301.

Opis
do góry
Pośrednik pracy - osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem informacji o wolnych miejscach pracy, dystrybucją tych informacji, nawiązywaniem współpracy z podmiotami zatrudniającymi pracowników, doborem kandydatów na wolne miejsca pracy oraz zbieraniem informacji o lokalnym rynku pracy.

Pośrednik pracy - stażysta
do góry
Wykonuje zadania w zakresie pośrednictwa pracy pod nadzorem pośrednika pracy posiadającego licencję zawodową lub przełożonego.

Pośrednik pracy
do góry
Pośrednikiem pracy może być osoba, która otrzymała licencję zawodową, jeżeli:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 • wykonywała zadania w zakresie pośrednictwa pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia;
 • posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań.

Pośrednik pracy I stopnia
do góry
Pośrednikiem pracy I stopnia może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • posiada wyższe wykształcenie;
 • posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań;
 • posiada co najmniej 24 - miesięczny staż pracy na stanowisku pośrednika pracy w publicznych służbach zatrudnienia.

Pośrednik pracy II stopnia
do góry
Pośrednikiem pracy II stopnia może być osoba, która spełnia warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy;
 • posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań;
 • posiada co najmniej 36 - miesięczny staż pracy na stanowisku pośrednika pracy I stopnia w publicznych służbach zatrudnienia.

Licencja
do góry
Do otrzymania licencji zawodowej niezbędne jest złożenie wniosku o nadanie licencji.
Wydaje się trzy typy licencji:
a. licencja zawodowa pośrednika pracy
b. licencja zawodowa pośrednika pracy I stopnia
c. licencja zawodowa pośrednika pracy II stopnia

Ubiegając się o nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia lub studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy,
 • zaświadczenie wydane przez pracodawcę o spełnieniu warunków ukończenia właściwych szkoleń (wskazanie jakich) w zakresie pośrednictwa pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (zakresy obowiązków, zaświadczenie wydane przez pracodawcę o zajmowanym stanowisku pracy, wykonywanych zadaniach i okresie zatrudnienia na stanowisku),
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • kserokopię dokumentu lub zaświadczenia w języku obcym wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego przedkładają zaświadczenie wydane przez pracodawcę, u którego wykonywały zadania w zakresie pośrednictwa pracy lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tych zadań.

Czynności zawodowe
do góry
Do zadań pośrednika pracy należy:

 • stałe utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów z zakładami pracy zatrudniającymi lub chcącymi zatrudniać pracowników;
 • pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy, rejestrowanie tych informacji i stałe kontrolowanie stopnia wykorzystania tych miejsc pracy;
 • udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia, a także o możliwościach jej poszukiwania;
 • zbieranie informacji o osobach zainteresowanych podjęciem lub zmianą pracy, dotyczących: wykształcenia, kwalifikacji, umiejętności zawodowych tych osób, ograniczeń w ich zatrudnieniu, doświadczenia zawodowego oraz innych informacji, niezbędnych do określenia możliwości ich zatrudnienia i przydatności zawodowej;
 • udzielanie informacji o osobach poszukujących pracy, ich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym;
 • negocjowanie z podmiotami zatrudniającymi, warunków pracy dla przyszłych pracowników i udzielanie podmiotom zatrudniającym pomocy przy ustalaniu tych warunków;
 • dystrybucja wolnych miejsc pracy wśród osób zainteresowanych podjęciem pracy;
 • dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami i sugestiami podmiotu zatrudniającego, na podstawie przeprowadzonej każdorazowo analizy celowości i możliwości zatrudnienia danego kandydata na określone miejsce pracy, dokonanej samodzielnie, z udziałem doradcy zawodowego lub innego eksperta;
 • udzielanie podmiotom zatrudniającym informacji o możliwościach i formach poszukiwania pracowników;
 • pozyskiwanie takich informacji o lokalnym rynku pracy, jak: liczba, rodzaje i formy prawne podmiotów zatrudniających, kondycja gospodarcza, finansowa i produkcyjna tych podmiotów, ich potrzeby kadrowe, tendencje zatrudnienia, możliwości podnoszenia lub zmiany kwalifikacji, dynamika rozwoju lokalnego rynku pracy, zapotrzebowanie na usługi związane z prowadzeniem pośrednictwa pracy, zaplecze kadrowe lokalnego rynku;
 • przechowywanie i aktualizowanie informacji o lokalnym rynku pracy i podmiotach zatrudniających;
 • przekazywanie informacji dotyczących elementów rynku pracy do komórek analitycznych;
 • współpraca z komórkami analitycznymi przy analizowaniu i przewidywaniu zmian na lokalnym rynku pracy;
 • po odpowiednim przeszkoleniu - kierowanie pracą kilku pośredników lub całej komórki pośrednictwa pracy;
 • pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy, dystrybucja tych informacji, nawiązywanie współpracy z podmiotami zatrudniającymi pracowników, dobór kandydatów na wolne miejsca pracy oraz zbieranie informacji o lokalnym rynku pracy.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.