Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Adwokat

Email PDF


Wymagania
Egzamin konkursowy na aplikację adwokacką
Potrzebne dokumenty do egzaminu konkursowego
Aplikacja adwokacka
Dokumenty do egzaminu adwokackiego
Egzamin adwokacki
Zwolnienia z obowiązku odbycia aplikacji adwokackiej
Zwolnienia z obowiązku odbycia aplikacji adwokackiej oraz zdania egzaminu adwokackiego

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód adwokata jest pod kodem 261101.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Ustawą o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r., na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:

 • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata,
 • korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki.

 • Egzamin konkursowy na aplikację adwokacką
  do góry
  Nabór na aplikację adwokacką przeprowadzany jest w postaci egzaminu konkursowego.
  Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu konkursowego uprawnia kandydata do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich w ciągu dwóch lat od dnia ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego.
  Egzamin konkursowy polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 250 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt.
  Pozytywny wynik z egzaminu konkursowego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 190 punktów.
  Egzamin konkursowy polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata na aplikanta adwokackiego, zwanego dalej "kandydatem", z zakresu prawa: konstytucyjnego, karnego, postępowania karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, spółek prawa handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, postępowania administracyjnego, finansowego, europejskiego, ustroju sądów, samorządu adwokackiego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej, a także warunków wykonywania zawodu adwokata i etyki tego zawodu.
  Egzamin konkursowy przeprowadza się raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości, równocześnie w tym samym dniu w Rzeczypospolitej Polskiej.
  Potrzebne dokumenty do egzaminu konkursowego
  do góry
  Zgłoszenie do egzaminu powinno zawierać:
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu konkursowego,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem,
 • 2 zdjęcia.

Zgłoszenie powinno być złożone przez kandydata najpóźniej 45 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu konkursowego.

Aplikacja adwokacka
do góry
Aplikacja adwokacka trwa trzy lata i sześć miesięcy, przy czym co najmniej przez okres sześciu miesięcy odbywa się w sądzie, prokuraturze, kancelarii notarialnej lub innej instytucji publicznej na podstawie skierowania okręgowej rady adwokackiej.
Po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może zastępować adwokata tylko przed sądem rejonowym, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami.
Po roku i sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej, aplikant adwokacki może także zastępować adwokata przed innymi sądami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.

Dokumenty do egzaminu adwokackiego
do góry
Osoba, która odbyła aplikację adwokacką, dołącza do wniosku zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej.
Osoby, o których mowa w Art. 66 ust. 1a w/w Ustawy o adwokaturze, dołączają do wniosku odpowiednio następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania usług, o którym mowa w Art. 66 ust. 1a w/w Ustawy o adwokaturze, odpowiednio na stanowiskach:
 • a) związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa,
  b) referendarza sądowego lub asystenta sędziego,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w Art. 66 ust. 1a pkt 4 w/w Ustawy o adwokaturze,
 • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo jego urzędowy odpis,
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem,
 • 2 zdjęcia.

Wniosek powinien być złożony najpóźniej w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu adwokackiego.

Egzamin adwokacki
do góry
Do egzaminu adwokackiego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację adwokacką i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu, oraz osoba, o której mowa w Art. 66 ust. 1a Ustawy o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r.
Egzamin adwokacki polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu adwokackiego, zwanej dalej "zdającym", do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu adwokata, w tym wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania z zakresu prawa: konstytucyjnego, karnego, postępowania karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, spółek prawa handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, postępowania administracyjnego, finansowego, europejskiego oraz ustroju sądów, samorządu adwokackiego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej, a także warunków wykonywania zawodu adwokata i etyki tego zawodu.

Egzamin adwokacki składa się z części pisemnej i ustnej.
Egzamin adwokacki przeprowadza się raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości, nie później niż do dnia 31 maja. Część pisemna i ustna egzaminu rozpoczyna się równocześnie w tych samych dniach w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego, w drugim dniu egzaminu adwokackiego zdający rozwiązuje zadanie z zakresu prawa karnego, natomiast w trzecim dniu egzaminu zadanie z zakresu prawa cywilnego. Czas na rozwiązanie każdego z tych zadań wynosi 360 minut. W czwartym dniu egzaminu adwokackiego zdający rozwiązuje zadania z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego. Czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut.

Rozwiązanie zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego następuje w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu adwokackiego zdający składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Zdający rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu adwokackiego może zrezygnować z tej formy rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu adwokackiego nie ulega przedłużeniu.

Zwolnienia z obowiązku odbycia aplikacji adwokackiej
do góry
Do złożenia egzaminu adwokackiego przed komisją, o której mowa w Art. 75a ust. 1 w/w Ustawy o adwokaturze, bez obowiązku odbycia aplikacji adwokackiej, mogą przystąpić:
- doktorzy nauk prawnych,
- osoby, które pracowały przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat, na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego.

Zwolnienia z obowiązku odbycia aplikacji adwokackiej oraz zdania egzaminu adwokackiego
do góry
Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje się do:
1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych,
2) osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, radcowski lub notarialny,
(pkt 2 niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim stwarza możliwość dopuszczenia do wykonywania zawodu adwokata osób, które po złożeniu wskazanych w nim egzaminów nie wykazują się odpowiednią praktyką w zawodzie prawniczym - wyrok TK (Dz.U. z 2006 r. Nr 75, poz. 529))
3) osób, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.