Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Doradca ds. bezpieczeństwa

Email PDF

Wymagania
Egzamin
Zadania zawodowe

Wymagania
do góry
Doradcą w przewozie materiałów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej zgodnie z Art 41c Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej może być osoba, która:

 • ukończyła 21 lat;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • posiada świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych;

Świadectwo doradcy po raz pierwszy uzyskuje osoba, która:

 • ukończyła 21 lat;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • ukończyła kurs początkowy dla doradców, obejmujący szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie (zakres kursu zawiera Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej);
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją.

Egzamin
do góry
W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć wniosek. Szczegóły związane z egzaminem opisane są w Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej - Art. 41 d ust. 1.
Egzamin odbywa się w formie pisemnej (test 40 pytań) oraz ćwiczeń praktycznych z zakresu obowiązków pracy.
Po zdaniu egzaminu należy złożyć wniosek o wydanie świadectwa doradcy w przewozie materiałów niebezpiecznych.
Wykaz dokumentów, które należy złożyć razem z wnioskiem, można znaleźć w Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej - Art. 41 e ust. 2.
Wpis do ewidencji doradców i uzyskanie świadectwa doradcy następuje na okres 5 lat.
Wysokość opłaty zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej wynosi 300 zł.

Zadania zawodowe
do góry
Zadania doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych:

 • nadzór nad przestrzeganiem prawa w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • doradztwo w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności przewoźnika, w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych oraz czynności z tym związanych,
 • sporządzanie raportów dotyczących wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów przy przewozie materiałów niebezpiecznych dla przewoźnika, właściwego terytorialnie ze względu na miejsce zdarzenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej oraz innych jednostek prowadzących postępowanie.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.