Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Projekt ustawy o zamianie u?ytkowania wieczystego w prawo w?asno?ci

Email PDF

Sejm pracuje nad projektem ustawy o przekszta?ceniu u?ytkowania wieczystego w prawo w?asno?ci. 4 lutego tego roku projekt ten trafi? do pierwszego czytania. Zak?ada rozci?gni?cie w czasie ca?ego tego procesu. Z dniem wej?cia w ?ycie ustawy prawo u?ytkowania wieczystego przekszta?cone zosta?oby w prawo w?asno?ci na mocy ustawy.

Więcej…
 

Email PDF

Ministerstwo Zdrowia przygotowa?o projekt ustawy, kt�ra wyd?u?a czas pracy elektroradiolog�w z pi?ciu do 7,5 godziny. Ministerstwo argumentuje, ?e badania nie s? obecnie ju? tak szkodliwe. ?rodowisko elektroradiolog�w wskazuje z drugiej strony na wyniki ostatniej kontroli NIK, kt�rej wnioski sugeruj? wymian? 80 procent urz?dze? u?ywanych w polskich szpitalach. Negocjacje nie przynosz? na razie wi?kszych zmian do projektu. Du?a cz??? os�b wybiera?a ten zaw�d w?a?nie ze wzgl?du na okre?lone godziny pracy. W za?o?eniu ustawowym za zwi?kszeniem liczby godzin pracy nie idzie za? wzrost wynagrodze?. Proponowane zmiany s? ?r�d?em konfliktu ?rodowiska zawodowego z Ministerstwem.

 

Email PDF

Informujemy, ?e Urz?d Transportu Kolejowego uruchomi? specjaln? skrzynk? mailow? dla pasa?er�w - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Na ten adres mo?na przesy?a? informacje zwi?zane z niewywi?zywaniem si? przewo?nik�w kolejowych ze swoich obowi?zk�w. UTK jest regulatorem rynku kolejowego w Polsce i�jak�informuje�na swoich stronach d??y wszelkimi sposobami do zdyscyplinowania przewo?nik�w i respektowania praw pasa?er�w.

 

Prawo lotnicze

Email PDF

Urz?d Lotnictwa Cywilnego na swoich stronach internetowych opublikowa? informacje dotycz?ce nowelizacji prawa lotniczego oraz tzw. procedury konkursowej, kt�ra wprowadza do polskiego prawa postanowienia Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 847/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie negocjacji i wykonywania um�w dotycz?cych us?ug lotniczych mi?dzy Pa?stwami Cz?onkowskimi a pa?stwami trzecimi.

 

Egzaminy prawnicze

Email PDF

Do egzamin�w adwokackich i radcowskich w czerwcu tego roku przyst?pi oko?o 4,9 tys. os�b. W ubieg?ym roku zdaj?cych by?o o ponad po?ow? mniej � 2,1 tys. podczas tegorocznych egzamin�w kandydaci b?d? mogli pos?ugiwa? si? komputerami. Egzaminy przeprowadzi 51 komisji radcowskich oraz 24 adwokackich.

 

Egzaminy radcowskie

Email PDF

Przedstawiamy opublikowan? przez Ministerstwo Sprawiedliwo?ci list? akt�w prawnych obowi?zuj?cych na egzaminie na radc�w prawnych. Lista ta stanowi podstaw? do stworzenia pyta? egzaminacyjnych. Dla os�b korzystaj?cych z us?ug radc�w prawnych jest te? informacj? o nabytych kwalifikacjach przez osoby wykonuj?ce ten zaw�d i zakresu ich wiedzy.

Więcej…
 

Egzaminy adwokackie

Email PDF

Ministerstwo Sprawiedliwo?ci opublikowa?o i poda?o do publicznej wiadomo?ci na swojej stronie internetowej wykaz akt�w prawnych, jakie b?d? obowi?zywa?y aplikant�w, kt�rzy w tym roku podejd? do egzamin�w uprawniaj?cych do wykonywania zawodu� adwokata.�Lista zawiera 53 akty prawne, kt�re stan? si? podstaw? do u?o?enia pyta? testowych na egzamin. Lista ta wygl?da nast?puj?co:

Więcej…
 

Kolej - debata ministerialna

Email PDF

Problem�w kolejnictwa nie rozwi??emy tak d?ugo, dop�ki nie rozwi??emy problemu historycznego zad?u?enia PKP � powiedzia? Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podczas II Debaty Ministerialnej � Transport Szynowy. Minister przypomnia?, ?e ostatnie dwadzie?cia lat to okres poszukiwania koncepcji finansowania transportu kolejowego.

Debata zosta?a zorganizowana 31 stycznia br. w Warszawie przez Komitet Transportu PAN, Platform? Technologiczn? Transportu Szynowego oraz Katedr? Transportu Szynowego Politechniki ?l?skiej. Wzi?li w niej udzia?: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Massel oraz byli ministrowie i wiceministrowie odpowiedzialni za transport i infrastruktur?: Adam Wiel?dek, Eugeniusz Morawski, Jerzy Widzyk, Marek Pol, Krzysztof Opawski, Bogus?aw Kowalski i Bogus?aw Liberadzki oraz przedstawiciele przemys?u kolejowego i ?wiata nauki.

 


Strona 11 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.