Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Witamy w nowej szacie!

Szanowni Czytelnicy!

Witamy w nowej szacie graficznej portalu.

Mamy nadziej?, ?e nowy, cho? podobny uk?ad strony b?dzie dla Pa?stwa
atrakcyjniejszy oraz u?yteczniejszy. Dokonali?my podzia?u zawod�w na
g?�wne kategorie w celu ich uporz?dkowania. Ka?dy opis zawodu oraz
podstawy prawne mog? Pa?stwo wydrukowa? oraz zapisa? do formatu pdf
bezpo?rednio z naszych stron.
W g?�wnych dzia?ach znajd? Pa?stwo r�wnie? informacje bie??ce. W
prawym rogu ekranu dla wygody znajduj? si? ikony A+, A, A- umo?liwiaj?ce
pomniejszanie oraz zwi?kszanie czcionki na ca?ej stronie portalu.

Dzi?kujemy Pa?stwu, zar�wno Czytelnikom indywidualnym jak i
instytucjonalnym za zainteresowanie i cenne wskaz�wki, kt�re s? dla nas
motywacj? do dalszej pracy.

Zesp�? ZawodyRegulowane.pl

 

Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej

Email PDF
Minister Edukacji Narodowej wyda? Rozporz?dzenie zmieniaj?ce Rozporz?dzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu. Ukaza?o si? ono w Dzienniku Ustaw 2010 Nr 61, poz. 378. Ma ono ju? moc obowi?zuj?c?.
 

Email PDF

Z dniem 3 kwietnia 2010 r. wesz?o w ?ycie Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowc�w wykonuj?cych przew�z drogowy. Rozporz?dzenie zosta?o wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym.

Zgodnie z art. 1 Rozporz?dzenie to okre?la:

Więcej…
 

Email PDF

Jak podaje dziennik Gazeta Prawna przygotowywany jest poselski projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Wa?ne ustalenia dotyczy? b?d? taks�wkarzy i os�b wykonuj?cych przew�z os�b. Obie grupy maj? by? zr�wnane w prawach. Gminy nie b?d? ogranicza? ilo?ci os�b wykonuj?cych ten zaw�d. Z drugiej strony wymagane b?d? egzaminy i niekaralno??. Projekt ma na celu uporz?dkowanie sytuacji prawnej w tym wzgl?dzie, co zwi?kszy przejrzysto?? i da pasa?erom informacje o oczekiwaniach wzgl?dem umiej?tno?ci i wiedzy, jakie mog? mie? wobec przewo?nik�w. Brak limitowanych ilo?ciowo licencji zwi?kszy konkurencj? na rynku taks�wkarskim, lecz odbywa? si? ona b?dzie w spos�b bardziej unormowany ni? dzieje si? to obecnie.

Projekt na stronach sejmowych

 

Email PDF

Minister Infrastruktury w dniu 1 kwietnia 2010 r. podpisa? rozporz?dzenie w sprawie szkolenia kierowc�w wykonuj?cych przew�z drogowy. Rozporz?dzenie zosta?o opublikowane w dniu 2 kwietnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw nr 53 pod poz. 314, a jego przepisy wesz?y w ?ycie w dniu 3 kwietnia 2010 r.. Rozporz?dzenia to zosta?o przygotowane w zwi?zku z wej?ciem w ?ycie w dniu 3 kwietnia 2010 r. ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niekt�rych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 246).

 

Email PDF

Je?li Polska chce wykorzysta? rozw�j energetyki j?drowej, musi mie? jak najwi?cej specjalist�w i zaanga?owa? krajowe firmy - m�wi? PAP wyk?adowcy pierwszej w Polsce specjalno?ci "Energetyka j?drowa". Jednak na kszta?cenie zosta?o ju? ma?o czasu.

 

Email PDF

Ministerstwo Finans�w informuje na swoich stronach, ?e 31 marca 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 51, poz. 307 zosta?o opublikowane obwieszczenie Marsza?ka Sejmu RP z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od os�b fizycznych. Poprzedni jednolity tekst tej ustawy pochodzi? z 2000 r.

Tekst jednolity ustawy mo?na znale?? na stronach Ministerstwa Finans�w.

 

Email PDF

Za kilka lat mo?e w Polsce zabrakn?? po?o?nych. Coraz mniej os�b decyduje si? na studia w tym kierunku ze wzgl?du na zbyt niskie wynagrodzenie proponowane w Polsce po tak wymagaj?cych studiach. Wiele os�b ko?cz?cych ten kierunek decyduje si? na wyjazd za granic?. Przewa?aj?c? grup? w tym zawodzie s? kobiety. Osoby pe?ni?ce rol? po?o?nej s? w trakcie porodu nieocenione, gdy? to one wykonuj? g?�wne zadania. Posiadaj? szerok? wiedz? pozwalaj?c? na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.

 


Strona 22 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.