Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Us?ugi doradztwa podatkowego a dyrektywa us?ugowa

Email PDF

Trwaj? prace w Komisji Finans�w Publicznych nad projektem nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. W zwi?zku z uchwaleniem dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. (tzw. �dyrektywa us?ugowa�) zachodzi konieczno?? implementacji jej przepis�w do krajowego porz?dku prawnego.

Więcej…
 

Email PDF

W Dzienniku Ustaw Nr 67 z dnia 23 kwietnia 2010 pod pozycj? nr 435 ukaza?o si? Rozporz?dzenie MINISTRA SPRAWIEDLIWO?CI z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie delegowania prokurator�w do Prokuratury Generalnej lub Ministerstwa Sprawiedliwo?ci oraz Krajowej Szko?y S?downictwa i Prokuratury, a tak?e ?wiadcze? przys?uguj?cych prokuratorom delegowanym poza sta?e miejsce pe?nienia s?u?by.

 

Delegowanie funkcjonariusza celnego do pracy poza S?u?b?

Email PDF

W Dzienniku Ustaw Nr 67 z dnia 23 kwietnia 2010 pod pozycj? nr 428 ukaza?o si? Rozporz?dzenie Ministra Finans�w w sprawie oddelegowania funkcjonariusza celnego do wykonywania pracy poza S?u?b? Celn?.

Więcej…
 

Rozporz?dzenie - studia zawodowe piel?gniarek i po?o?nych

Email PDF

W dzienniku ustaw z dnia 21 kwietnia 2010 r. pod pozycj? nr 420 ukaza?o si? Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczeg�?owych warunk�w prowadzenia studi�w zawodowych na kierunku piel?gniarstwo lub po?o?nictwo przeznaczonych dla piel?gniarek i po?o?nych posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci i b?d?cych absolwentami lice�w medycznych oraz medycznych szk�? zawodowych kszta?c?cych w zawodzie piel?gniarki i po?o?nej.

 

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia

Email PDF

W dzienniku ustaw nr 64 pod pozycj? 396 ukaza?o si? Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkole? os�b, kt�rych czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? kom�rek, tkanek lub narz?d�w, a tak?e bezpiecze?stwo dawc�w i biorc�w.

 

Dotacje na badania archeologiczne

Email PDF

W dzienniku ustaw nr 64 pod pozycj? 396 ukaza?o si? Rozporz?dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne. Rozporz?dzenie to dotyczy warunk�w i trybu zar�wno udzielania jak i rozliczania dotacji na badania archeologiczne.

 

Email PDF
Na stronach internetowych Ministerstwa Finans�w pojawi?a si? informacja o projekcie Rozporz?dzenia dotycz?cego sposobu prowadzenia dokumentacji przebegu s?u?by funkcjonariusza celnego. Informacja na stronach Ministerstwa.
 

Email PDF

W Dzienniku Urz?dowym Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 kwietnia 2010 r. ukaza?o si? Zarz?dzenie NR 10/2010 PRZEWODNICZ?CEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniaj?ce zarz?dzenie w sprawie zakresu tematycznego obowi?zuj?cego na egzaminach na makler�w gie?d towarowych. Jest to pozycja Nr 19 w/w Dziennika Urz?dowego.

 


Strona 21 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.